تمرین در آب با رویکرد درمانی روی اندام های فوقانی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات فعال
      • 5. دور و نزدیک کردن بازوها: به پشت روی سطح آب بخوابید و دست ها را نزدیک به سطح آب کنار بدن قرار دهید. اکنون در حالی که آرنج را صاف نگه داشته اید، دست ها را از بدن دور کنید و به بالای سرتان ببرید. به وضعیت شروع تمرین بازگرید و تمرین را تکرار کنید.