چرا هیدروجیم

امروزه در جوامع گوناگون با توجه به ارتقاء سطح دانش بشر توجه به مقوله سلامت و تندرستي بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته است. روي آوردن به تمرينات در آب آن هم در فضایي با نام هيدروجيم نمودي از اين نوع تغیير نگرش به شمار مي آيد. در دنياي امروز پارامترهايي همچون كمبود زمان، اضافه وزن، سائيدگي زود هنگام مفاصل و … توجه همگان را به انتخاب بهترين روش براي انجام تمرينات ورزشي با بازده بالاتر و بدون آسيب ديدگي و مفرحتر در عين حال مناسب براي آنها در هر گروه سني معطوف كرده است.
بديهي است با توجه به مزاياي خاص هيدروجيم انجام تمرين در هيدروجيم روزبروز با استقبال بيشتري روبرو خواهد شد و شايد بتوان پيش بيني كرد كه جايگزيني هيدروجيم با تمامي باشگاه هاي عادي در آينده اي نه چندان دور، امري بديهي به شمار آيد.
توجه به جايگاه آب در درمان و پيشگيري از خيلي از بيماريها همچنين نقش بسزاي آن در بهبود سلامت جسمي و روحي افراد كه خود سبب ارتقاء كيفيت زندگي آنها ميشود نيز از ديگر عواملي است كه اهميت روي آوردن به هيدرجيم را بيش از پيش نمودار مي سازد.