فواید هیدروجیم

در آب به علت كاهش وزن، فشار وارد شده بر مفاصل برداشته شده و مي توان بدون آسيب به مفاصل به انجام تمرينات و حركات ورزشي پرداخت. اين ويژگي به صورت خاص براي افراد داراي اضافه وزن و افرادي كه دچار ناراحتي در مفاصل خود مي باشند حائز اهميت است.
مقاومت بالاي آب باعث سوزاندن بيشتر كالري در مقايسه با ورزش مشابه در باشگاه هاي عادي مي شود. تحقيقات اخير نشان ميدهد اين مقدار چيزي حدود سه برابر است، يعني در هيدروجيم مي توان در زمان مشابه سه برابر بيشتر از باشگاه هاي عادي كالري سوزاند.
برقراري تعادل و يكنواختي در چربي سوزي عضلات كه اين امر سبب خوش فرم شدن بدن فرد ميشود و بعد از يك دوره مشخص تمرين در هيدروجيم به وضوح قابل مشاهده است.
آب در حين استفاده از وسايل ورزشي به عنوان يك محافظ اطراف بدن خصوصا ستون فقرات عمل ميكند و مانع از اعمال نيروي اضافي به سيستم اسكلتي و عضلاني فرد ميشود.
كاهش آسيبهاي ورزشي در حين استفاده از تجهيزات به ميزان 90 درصد نسبت به باشگاه هاي عادي.
انجام حركات اصلاحي درست در آب در مقايسه با خشكي
به علت ويژگي شناور سازي آب، دامنه حركات ورزشي به ميزان قابل توجهي افزايش مييابد.
تمرين در هيدروجيم به صورت ناخواسته همراه با ماساژ ملايم آب به بدن همراه است.
آب به علت شستشوي مداوم عرق از روي پوست از بسته شدن منافذ پوست و ايجاد حس كسالت، جلوگيري به عمل آورده و باعث افزايش انرژي فرد با گذشت زمان خواهد شد.
جلوگيري از دردهاي عضلاني بعد از ورزش به علت ايجاد محدوديت در انجام حركات دفعي و ناگهاني و به دنبال آن تجمع اسيد لاكتيك در عضلات