پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

3-فواید دامنه حرکتی فعال و فعال کمکی:
1.این نوع تمرین به حفظ و افزایش انعطاف پذیری عضلات درگیر کمک می کند. رهاسازی عضلانی را توسعه و گردش خون محیطی را افزایش می دهد.
2.عضلات می توانند بدون درد حاصل از حرکات فعال بر خلاف نیروی جاذبه تقویت شوند. در آب، شناوری به دامنه حرکتی مفصل کمک کرده و همزمان در همه جهات در مقابل حرکت مقاومت می کند.
3.بیمار می تواند عضلات را بدون حضور نیروهای فشاری ناشی از جاذبه تقویت نماید.
4.این نوع تمرین به توسعه هماهنگی و مهارت های حرکتی بیمار کمک می کند و بازخورد حسی از عضلات منقبض را فراهم می سازد.
5.بیمار می تواند حرکات ورزشی مانند ضربه پا در فوتبال را تکرار کند، اعمالی مانند بلند کردن را تقلید کند و مهارت های فعال زندگی روزمره را تمرین کند.
6.تمرین در آب به علت حضور فشار هیدرواستاتیک آب بر کاهش تورم کمک می کند.