پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

4- تمرین غیرفعال:

تمرینات غیرفعال برای انجام عمل مورد نظر به یک نیروی خارجی دستی یا مکانیکی نیاز دارند. حرکات غیرفعال ممکن است فیزیولوژیکی یا کمکی باشند. حرکات غیرفعال فیزیولوژیکی برای ایجاد حرکت به یک نیروی خارجی نیاز دارند و مفصل را در تمام دامنه حرکتی خود حرکت می دهند. حرکات غیرفعال کمکی حرکاتی هستند که هنگام حرکت فیزیولوژیکی بین سطوح مفصلی اتفاق می افتند. حرکات کمکی نمی توانند بطور فعال ایجاد شوند.