پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

6-نحوه استفاده از اطلاعات گردآوری شده در این پروتکل

با ارزیابی بیمار و تشخیص نوع مشکل و مرحله بیماری، درمانگر نوع ورزش های مورد نظر را مشخص می کند. سپس با کمک گرفتن از فهرست، تمرینات لازم را انتخاب می نماید. در این مجموعه در ابتدا با استفاده از تصاویر آناتومیک در هر بخش از بدن عضلات هر ناحیه معرفی شده اند. سپس آسیب های شایع هر بخش به اختصار معرفی شده اند و اولویت های تمرینی برای هر آسیب مشخص شده اند. با دانستن نوع آسیب و اولویت های تمرینی به حرکات تمرینی اختصاصی بخش مبتلا مراجعه کرده و با توجه به نوع آسیب عضلات مربوطه را با انجام تمرین درگیر می نماید. در انتها جداولی برای ثبت نوع تمرین های انجام شده و تعداد تکرار و زمان نگه داشتن و… هر تمرین را ثبت می نماید.