پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

7-بخش های مختلف پروتکل:
1.معرفی آسیب های شایع اندام بالا تنه
2.معرفی 60 تمرین با رویکرد های درمانی و ورزشی با استفاده از تجهیزات و بدون تجهیزات برای اندام بالا تنه.
3.مشخص کردن عضلات اصلی حرکت در هر تمرین اندام بالاتنه به همراه تصاویر آناتومیک عضلات هر بخش.
4.معرفی آسیب های شایع اندام تحتانی.
5.معرفی 70 تمرین با رویکرد های ورزشی و درمانی با استفاده از تجهیزات و بدون تجهیزات برای اندام تحتانی.
6.مشخص کردن عضلات اصلی حرکت در هر تمرین اندام پایین تنه به همراه تصاویر آناتومیک عضلات هر بخش.
7.معرفی آسیب های شایع ستون فقرات.
8.معرفی 45 تمرین درمانی با استفاده از تجهیزات و بدون تجهیزات بر روی ستون فقرات.
9.مشخص کردن عضلات اصلی حرکت در هر تمرین ستون فقرات به همراه تصاویر آناتومیک عضلات هر بخش.
10.معرفی ناهنجاری های راه رفتن.
11.معرفی تمرین های مناسب برای اصلاح الگوی راه رفتن.
12.معرفی سندروم فیبرومیالژی.
13.معرفی تمرین های مناسب در درمان فیبرومیالژی.
14.تمرین در آب عمیق
15.تمرین های اندام تحتانی با رویکرد ورزشی
16.طراحی جداول ثبت تمرین های انجام شده در آب.