پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

8-تمرین در آب با رویکرد درمانی روی اندام های فوقانی

مفصل شانه

معرفی آسیب های شایع مفصل شانه و اولویت های تمرینی درمان آن ها :
1.آرتریت شانه: به علت اینکه شانه نسبت به اندام تحتانی بار تحمل نمی کند کمتر دچار آرتروز می شود. اما وجود یک عامل مستعد کننده مانند آسیب قبلی، بیماری یا آرتریت روماتوئید سیستمیک می تواند موجب ایجاد آرتریت شانه شود.
اولویت های تمرینی:
a.طراحی برنامه تمرینی کنترلی
b.به حداکثر رساندن دامنه حرکتی شانه
c.تقویت کلیه عضلات شانه.