پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

8-تمرین در آب با رویکرد درمانی روی اندام های فوقانی

مفصل شانه

معرفی آسیب های شایع مفصل شانه و اولویت های تمرینی درمان آن ها :

3.شکستگی شانه: شکستگی های معمول شانه شامل شکستگی اخرمی، بازو، کتف و ترقوه می شود. شکستگی های این بخش از بدن معمولا به علت افتادن یا نوعی ضربه مستقیم است مثلا در تصادفات اتومبیل.
اولویت های تمرینی:

  • تا حد ممکن دامنه حرکتی را به وضعیت طبیعی برگردانید (بازگشت به وضعیت طبیعی هر قدر طولانی تر شود، دامنه حرکتی سخت تر حاصل می شود.)
  • دامنه حرکتی را در نواحی مجاور شامل آرنج و گردن حفظ کنید.
  • همه عضلات شانه را تقویت کنید.