پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 5.کشش عضلات پرخاننده خارجی بازو: کاملا صاف بایستید و بازوی مبتلا را در پهلو قرار دهید. اکنون آرنج را خم کرده و تا حد امکان پشت دست را روی ستون مهره ای به سمت بالا حرکت دهید تا کشش را در قسمت جلوی شانه احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس دست را پایین آورده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت: سوپراسپایناتوس و سردراز بایسپس)