پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 6.کشش عضلات نزدیک کننده بازو: کنار دیوار بایستید و آرنج دست مبتلا را همانند شکل در کنار لبه استخر قرار دهید به طوری که کف دس ت به سمت بالا باشد. اکنون با حفظ این حالت، سر را به سمت بازو پایین بیاورید و همزمان تنه را از لبه استخر دور کنید تا کشش را زیر بازو احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت: پکتورالیس ماژور، لاتیسیموس دورسی، ترس ماژور)