پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 8.کشش عضلات خم کننده بازو: جلوی میله استخر بایستید، پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و از پشت با هر دو دست میله را بگیرید. اکنون به آرامی با خم کردن زانو ها تنه را پایین بیاورید تا جلوی شانه ها کشش را احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت: پکتورالیس ها، بایسپس، دلتوئید قدامی)