•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 1.جلو آوردن بازوها تا 90 درجه: کاملا صاف بایستید، میله ای را با هر دو دست در جلوی شکم خود نگه دارید، به طوری که آرنج ها کاملا صاف باشد. اکنون میله را با آرنج های صاف تا سطح آب بالا بیاورید و نگه دارید سپس بازو ها را پایین آورده و به وضعیت شروع تمرین برگردید. تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت : پکتورالیس مینور، دلتوئید قدامی ، بایسپس، کوراکوبراکیالیس)