مقالات

matn-02
ایروبیک در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم: 2-حرکات ریتمیک در آب: ایروبیک در آب *تمام بدن همراه با حرکات موزون در آب…