آمادگی جسمانی در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم:

10-آمادگی جسمانی در آب

-با استفاده از لوازم حرفه ای که مخصوص :

حرکات موزون و تقویت و تحمل در آب طراحی شده انجام می شود.