بوکس در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم:

12-بوکس در آب

– تمرینات مربوط به بوکس در یک سطح جدید همراه با مقاومت آب انجام می شود.