تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • .چرخش به خارج بازو: کاملا صاف بایستید و میله ای را با ارنج های صاف بالای سر نگه دارید، طوری که کف دست ها رو به جلو قرار گیرد. اکنون میله را تا ناحیه سر پایین بیاورید به طوری که زاروی بازوها با بدن 90 درجه باشد و ارنج ها نیز در هر دو طرف 90 خم شوند. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت: لاتیسیموس دورسی، سوپرا اسپایناتوس، ساب اسکاپولاریس پکتورالیس ها، ترس ماژور و دلتوئیدها)