تمرینات مقاومتی اندام فوقانی با وزنه شناور یا پدال دستی در آب

تمرینات مقاومتی اندام فوقانی با وزنه شناور یا پدال دستی در آب:

  • .دور و نزدیک کردن بازوها با پدال دستی: بایستید به هر دست پدال دستی ببندید و دست ها را تا کمی پایین تر از سطح شانه ها از بدن دور کنید. اکنون به آرامی دست ها را با آرنج صاف به ران خود نزدیک کنید. سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت : نزدیک کردن شانه: پکتورالیس ماژور، لاتیسیموس دورسی، ترس ماژور سرکوتاه بایسپس، دور کردن شانه: دلتوئید میانی، سوپرااسپایناتوس، دلتوئید قدامی و ترایسپس)