حرکات کششی در آب

معرفی تمرینات آبی در هیدروجیم:

11-کشش

-حرکات آرام و مخصوصی که برای مدت زمانی نگه داشته و انجام می شود

-این حرکات بعد از گرم شدن بدن و هم چنین در پایان کار انجام می شود تا ماهیچه هایی که سخت کار کرده اند کشیده شوند.

-این کار از سختی و دردناکی ماهیچه ها جلوگیری می کند.