ورزش در آب مناسب برای

ورزش در آب مناسب برای:

•تمامی گروه های سنی به جای ورزش در بیرون از آب
•افراد دچار اضافه وزن به عنوان بهترین، ایمن ترین و سریع ترین روش
•ورزشکاران حرفه ای با هدف کاهش آسیب های ورزشی در حین استفاده از وسایل همچنین افزایش بازدهی ورزش
•آب درمانی بیماران دچار مشکلات مفصلی، آرتروز، کمر درد و ….
•بیماران دچار مشکلات قلبی که دچار مشکلات مفصلی هستند و نمی توانند بیرون از آب ورزش کنند.
•بازیابی حرکتی بیماران دچار ضایعات نخاعی، فلج مغزی و ….