پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 7.کشش عضله پکتورالیس: جلوی دیوار استخر بایستید، پاها را کمی از هم دور کنید و کف دست ها را روی دیوار استخر بگذارید طوری که ارنج سمت سالم خم و آرنج سمت مبتلا صاف باشد. اکنون با حفظ این وضعیت، به ارامی شانه سالم را از دیوار دور و شانه مبتلا را به سمت دیوار استخر نزدیک کنید تا کشش را جلوی شانه مبتلا احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت : پکتورالیس و دلتوئید قدامی)