پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 9.کشش عضلات خم کننده بازو: کاملا صاف بایستید و با هر دو دست از پشت میله استخر را بگیرید. اکنون در حالی که تنه را صاف و دستها را ثابت نگه داشته اید، به آرامی با یک پا، یک قدم به جلو بگذارید تا در جلوی شانه ها احساس کشش کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت: پکتورالیس ها، بایسپس، دلتوئید قدامی)