پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 10.کشش عضلات پکتورالیس: گوشه استخر بایستید و دستها را در سطح شانه ها بر روی دیوار استخر قرار دهید طوری که انگشتان دست به سمت گوشه استخر قرار بگیرد. اکنون آرنج ها را خم کنید و خود را به سمت جلو متمایل کنید تا در جلوی قفسه سینه احساس کشش کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت:پکتورالیس ها)