پروتکل و راهنمای انجام تمرین های درمانی هیدروتراپی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات کششی
      • 11.بالا بردن دست ها: به پشت روی سطح آب بخوابید و دست هایتان را بالای سرتان در هم قلاب کنید. اکنون تا حد امکان دست هایتان را نزدیک به سطح آب بالا بکشید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.