•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 5.چرخش به خارج بازو: پشت به دیوار استخر بایستید، میله را با هر دو دست نگه دارید طوری که کف دست مبتلا رو به بالا و کف دست دیگر رو به پایین باشد. آرنج سمت مبتلا را 90 درجه خم کرده و نزدیک بدن نگه دارید. اکنون با استفاده از دست سالم، بدون جدا شدن بازوی سمت مبتلا از تنه، میله را به سمت مبتلا ببرید تا در بازوی سمت مبتلا چرخش به خارج ایجاد کنید. سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت : لاتیسیموس دورسی، ساب اسکاپولاریس، پکتورالیس ماژور، ترس ماژور اینفراسپایناتوس، ترس مینور، دلتوئیدها و بایسپس)