•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 6. چرخش به داخل و خارج بازو: کاملا صاف بایستید و میله ای را به صورت عمودی در پشت تنه خود نگه دارید. اکنون با حرکت میله در جهت عمودی به سمت بالا چرخش داخلی را در بازوی پایین ایجاد کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. همین تمرین را با بردن میله در جهت عمودی به سمت پایین برای ایجاد چرخش خارجی در دست بالایی انجام دهید.
    (عضلات اصلی حرکت: لاتیسیموس دورسی، ساب اسکاپولاریس، پکتورالیس ماژور، ترس ماژور، اینفرا اسپایناتوس، ترس مینور، دلتوئیدها و سر دراز بایسپس)