•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 3.دور کردن بازو از بدن: کاملا صاف بایستید، دو انتهای میله ای را با دستان خود بگیرید، طوری که کف دست سمت مبتلا رو به بالا، کف دست سالم رو به پایین قرار بگیرد و آرنج ها صاف باشد. اکنون با استفاده از میله، دست مبتلا را تا 90 درجه از بدن دور کنید طوری که میله موازی با کف استخر قرار بگیرد. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت:دلتوئید میانی، سوپرا اسپایناتوس، دلتوئید قدامی، ترایسپس)

 

جهت مشاهده تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد (ورزش در آب و آبدرمانی تخصصی) اینجا کلیک کنید.

تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان