•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 4.دور و نزدیک کردن بازوها: کاملا صاف بایستید، دو انتهای میله ای را با دستان خود در جلوی بدن بگیرید طوری که کف دست ها رو به پایین و آرنج صاف باشد. اکنون بدون چرخش تنه و خم شدن آرنج ها، میله را کمک دست سالم در جلوی بدن به چپ و راست حرکت دهید. تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت : دلتوئیدها، پکتوالیس، اینفرا اسپایناتوس، ترس مینور، کوراکوبراکیالیس، لاتیسیموس دورسی، ترس ماژور و بایسپس)
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان