تمرین در آب با رویکرد درمانی روی اندام های فوقانی

  • تمرین های مربوط به مفصل شانه
    • تمرینات فعال
      • 1.بالا بردن شانه ها: کاملا صاف بایستید، شانه های خود را بالا بیاورید و به گوش ها نزدیک کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به آرامی پایین بیاورید و عضلات خود را شل کنید. تمرین را تکرار کنید.
        (عضلات اصلی حرکت : تراپزیوس رومبوئیدها، لواتوراسکاپولا، لاتیسیموس دورسی)