تمرینات مقاومتی اندام فوقانی با وزنه شناور یا پدال دستی در آب:

•تمرینات مقاومتی اندام فوقانی با وزنه شناور یا پدال دستی در آب:

  • .دور و نزدیک کردن بازوها با پدال دستی: کاملا صاف بایستید، پدال های دستی را به دست هایتان ببندید و آرنج ها را کمی خم نگه دارید. اکنون حین دور کردن دست ها از بدن کف دست ها را به عقب بچرخانید سپس حین نزدیک کردن دو دست به یکدیگر در جلوی بدن کف دست ها را رو به جلو بچرخانید. تمرین را تکرار کنید. دقت شود که در طول تمرین آرنج ها همچنان کمی خم باقی می ماند.
    (عضلات اصلی حرکت : دور کردن افقی: دلتوئید میانی، دلتوئید خلفی، اینفرا اسپایناتوس، ترس مینور، لاتیسیموس دورسی و ترس ماژور. نزدیک کردن افقی: دلتوئید قدامی، پکتورالیس ماژور، پکتورالیس مینور، کوراکوبراکیالیس و بایسپس)