در این مقاله سعی شده است تمرینهای فعال مربوط به مفصل شانه در آب در هیدروجیم آورده شده است که بسیار می تواند بسیار کمک کننده به عموم مردم و متخصصان می باشد .
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی شایعترین بیماری التهابی سیستمیک مفاصل بوده و جزء بیماری‌های خود ایمنی مزمن است. در این مقاله تاثیر آبدرمانی بر این بیماری بررسی شده است.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

هورمون رشد هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز رها می‌شود. و کمبود آن در بدن فرد موجب بیماری هایی میشود در این مقاله به بررسی تاثیر تمرین در آب در هیدرومِد بر ترسح هرمون رشد پرداخته شده است.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل