تاثير آبدرمانی در هیدرومِد بر کيفيت زندگي و سطوح بتاآندورفين زنان باردار در این مقاله بررسی شده است و نتایج آن قابل توجه است.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل