در این مقاله به آسیب دیدگی های رایج پا و وقوزک پا و مراحل آبدرمانی و بازتوانی آن در هیدرومِد پرداخته شده است
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

آموزش نرمش کردن در آب درهیدروجیم در این مقاله به همراه تصاویر مرتبط نشان داده شده است.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

در این مقاله تمرینهای کششی مربوط به آرنج و ساعد در آب در هیدروجیم اورده شده است که برای بیماران و متخصصان بسیار کمک کننده خواهد بود.(هیدروتراپی آرنج و شانه)
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

در این مقاله سعی شده است تمرینهای فعال مربوط به مفصل شانه در آب در هیدروجیم آورده شده است که بسیار می تواند بسیار کمک کننده به عموم مردم و متخصصان می باشد .
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل