آموزش نرمش کردن در آب درهیدروجیم در این مقاله به همراه تصاویر مرتبط نشان داده شده است.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل

در این مقاله تمرینهای کششی مربوط به آرنج و ساعد در آب در هیدروجیم اورده شده است که برای بیماران و متخصصان بسیار کمک کننده خواهد بود.(هیدروتراپی آرنج و شانه)
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل