پیلاتِس در آب (water Pilates یا aqua pilates)، نوعی ورزش آمادگی جسمانی در آب است. نوع خشکی این ورزش که در اوایل قرن بیستم توسط یوزف پیلاتس ابداع شد در آلمان، انگلستان و آمریکا مورد توجه قرار گرفت.
نویسنده
نویسنده

4 سال قبل