•تمرینات مربوط به دامنه حرکتی اندام فوقانی با استفاده از چوب یا میله در آب

  • 2.عقب بردن بازوها: کاملا صاف بایستید، میله ای را در پشت خود با هر دو دست نگه دارید. اکنون دست های خود را با آرنج صاف به عقب ببرید تا در شانه مبتلا کشش را احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به حالت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.
    (عضلات اصلی حرکت: لاتیسیموس دورسی، ترس ماژور، ترایسپس، دلتوئید خلفی)

جهت مشاهده تجهیزات هیدروجیم و هیدرومِد (ورزش در آب و آبدرمانی تخصصی) اینجا کلیک کنید.

تجهیزات و وسایل آبدرمانی و ورزش در آب هیدروجیم و هیدرومِد
تجهیزات و وسایل آبدرمانی و ورزش در آب هیدروجیم و هیدرومِد
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان
تماس بگیرید
تومان